รับสมัคร : 1024             จำนวนทีม : 272

เปิดรับสมัคร 16-11-2014            ปิดรับสมัคร : 29-11-2014

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 01-12-2014 ถึงวันที่ 12-12-2014

เดือน : ธันวาคม