รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 137

เปิดรับสมัคร 15-06-2017            ปิดรับสมัคร : 21-06-2017

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 22-06-2017 ถึงวันที่ 07-07-2017

เดือน : มิถุนายน

รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 54

เปิดรับสมัคร 20-06-2017            ปิดรับสมัคร : 02-07-2017

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 03-07-2017 ถึงวันที่ 03-08-2017

เดือน : กรกฎาคม