รับสมัคร : 1024             จำนวนทีม : 137

เปิดรับสมัคร 14-08-2014            ปิดรับสมัคร : 26-08-2014

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 27-08-2014 ถึงวันที่ 05-09-2014

เดือน : สิงหาคม