รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 584

เปิดรับสมัคร 01-09-2014            ปิดรับสมัคร : 11-09-2014

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 15-09-2014 ถึงวันที่ 30-09-2014

เดือน : กันยายน

รับสมัคร : 64             จำนวนทีม : 64

เปิดรับสมัคร 31-08-2014            ปิดรับสมัคร : 31-08-2014

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 15-09-2014 ถึงวันที่ 30-09-2014

เดือน : กันยายน

รับสมัคร : 18             จำนวนทีม : 18

เปิดรับสมัคร 01-09-2014            ปิดรับสมัคร : 01-09-2014

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 15-09-2014 ถึงวันที่ 30-09-2014

เดือน : กันยายน

รับสมัคร : 1024             จำนวนทีม : 295

เปิดรับสมัคร 12-09-2014            ปิดรับสมัคร : 22-09-2014

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 24-09-2014 ถึงวันที่ 06-10-2014

เดือน : กันยายน