รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 335

เปิดรับสมัคร 22-08-2016            ปิดรับสมัคร : 04-09-2016

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 05-09-2016 ถึงวันที่ 30-09-2016

เดือน : กันยายน

รับสมัคร : 16             จำนวนทีม : 16

เปิดรับสมัคร 30-08-2016            ปิดรับสมัคร : 30-08-2016

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 05-09-2016 ถึงวันที่ 30-09-2016

เดือน : กันยายน