รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 373

เปิดรับสมัคร 29-06-2015            ปิดรับสมัคร : 07-07-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 08-07-2015 ถึงวันที่ 29-07-2015

เดือน : กรกฎาคม