รับสมัคร : 1024             จำนวนทีม : 522

เปิดรับสมัคร 09-10-2014            ปิดรับสมัคร : 18-10-2014

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20-10-2014 ถึงวันที่ 31-10-2014

เดือน : ตุลาคม

รับสมัคร : 64             จำนวนทีม : 63

เปิดรับสมัคร 06-10-2014            ปิดรับสมัคร : 12-10-2014

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20-10-2014 ถึงวันที่ 08-11-2014

เดือน : ตุลาคม

รับสมัคร : 18             จำนวนทีม : 18

เปิดรับสมัคร 06-10-2014            ปิดรับสมัคร : 12-10-2014

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20-10-2014 ถึงวันที่ 07-11-2014

เดือน : ตุลาคม