รับสมัคร : 16             จำนวนทีม : 16

เปิดรับสมัคร 24-02-2015            ปิดรับสมัคร : 28-02-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 05-03-2015 ถึงวันที่ 31-03-2015

เดือน : มีนาคม