รับสมัคร : 1024             จำนวนทีม : 426

เปิดรับสมัคร 26-12-2016            ปิดรับสมัคร : 08-01-2017

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 09-01-2017 ถึงวันที่ 05-02-2017

เดือน : มกราคม