รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 504

เปิดรับสมัคร 25-07-2015            ปิดรับสมัคร : 02-08-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 04-08-2015 ถึงวันที่ 28-08-2015

เดือน : สิงหาคม

รับสมัคร : 64             จำนวนทีม : 62

เปิดรับสมัคร 22-07-2015            ปิดรับสมัคร : 23-07-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 04-08-2015 ถึงวันที่ 31-08-2015

เดือน : สิงหาคม

รับสมัคร : 16             จำนวนทีม : 16

เปิดรับสมัคร 23-07-2015            ปิดรับสมัคร : 24-07-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 04-08-2015 ถึงวันที่ 28-08-2015

เดือน : สิงหาคม