รับสมัคร : 1024             จำนวนทีม : 642

เปิดรับสมัคร 17-04-2014            ปิดรับสมัคร : 27-04-2014

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 29-04-2014 ถึงวันที่ 08-05-2014

เดือน : เมษายน