รับสมัคร : 16             จำนวนทีม : 16

เปิดรับสมัคร 30-08-2016            ปิดรับสมัคร : 30-08-2016

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 05-09-2016 ถึงวันที่ 30-09-2016

เดือน : กันยายน