รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 636

เปิดรับสมัคร 16-06-2014            ปิดรับสมัคร : 27-06-2014

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 30-06-2014 ถึงวันที่ 31-07-2014

เดือน : มิถุนายน

รับสมัคร : 64             จำนวนทีม : 64

เปิดรับสมัคร 24-06-2014            ปิดรับสมัคร : 24-06-2014

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 30-06-2014 ถึงวันที่ 31-07-2014

เดือน : มิถุนายน

รับสมัคร : 1024             จำนวนทีม : 746

เปิดรับสมัคร 18-07-2014            ปิดรับสมัคร : 26-07-2014

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 28-07-2014 ถึงวันที่ 07-08-2014

เดือน : กรกฎาคม

รับสมัคร : 18             จำนวนทีม : 18

เปิดรับสมัคร 26-06-2014            ปิดรับสมัคร : 27-06-2014

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 30-06-2014 ถึงวันที่ 04-08-2014

เดือน : มิถุนายน