รับสมัคร : 1024             จำนวนทีม : 422

เปิดรับสมัคร 06-02-2017            ปิดรับสมัคร : 19-02-2017

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 20-02-2017 ถึงวันที่ 25-03-2017

เดือน : กุมภาพันธ์