รับสมัคร : 1024             จำนวนทีม : 1020

เปิดรับสมัคร 15-11-2016            ปิดรับสมัคร : 25-11-2016

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 28-11-2016 ถึงวันที่ 31-12-2016

เดือน : พฤศจิกายน