รับสมัคร : 16             จำนวนทีม : 16

เปิดรับสมัคร 07-07-2016            ปิดรับสมัคร : 07-07-2016

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 11-07-2016 ถึงวันที่ 10-08-2016

เดือน : กรกฎาคม

รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 196

เปิดรับสมัคร 25-07-2016            ปิดรับสมัคร : 06-08-2016

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 08-08-2016 ถึงวันที่ 31-08-2016

เดือน : สิงหาคม