รับสมัคร : ไม่จำกัดจำนวน             จำนวนทีม : 467

เปิดรับสมัคร 24-08-2015            ปิดรับสมัคร : 31-08-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 02-09-2015 ถึงวันที่ 30-09-2015

เดือน : กันยายน

รับสมัคร : 64             จำนวนทีม : 62

เปิดรับสมัคร 31-08-2015            ปิดรับสมัคร : 31-08-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 02-09-2015 ถึงวันที่ 25-09-2015

เดือน : กันยายน

รับสมัคร : 16             จำนวนทีม : 16

เปิดรับสมัคร 31-08-2015            ปิดรับสมัคร : 31-08-2015

ทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 02-09-2015 ถึงวันที่ 25-09-2015

เดือน : กันยายน